Volební program | mameraditrutnov.cz

Volební program

Volební program ODS Trutnov, komunální volby 2014

 

„Město je bohaté tehdy, jsou-li bohatí jeho občané.“

 

Strategický plán rozvoje města je klíčovým dokumentem pro další rozvoj města. Dáváme jen reálné sliby,neslibujeme nesplnitelné. 

Finančně vyrovnaný či přebytkový rozpočet jenaším základem zdravého hospodaření, je hlavním stavebním kamenem našeho volebního programu.

Prosazujeme zodpovědnou finanční politiku města. Průhledné hospodaření, efektivní a účelné nakládání s majetkem, snižování opakovaných každoročních výdajů přinese další možnosti potřebných investic města i jeho organizací.Preferujeme investice se spoluúčastí státních či evropských dotací a ty, které zbytečně nenavýší mandatorní výdaje. Poplatky za služby (vodné a stočné, MHD, svoz odpadu apod.) budeme nadále držet v rozumné a v ekonomicky udržitelné výši.

Práci zastupitelů a úředníků považujeme za službu občanům – ne za výsadu jedné skupiny.

Zvyšování zaměstnanosti i podpora podnikání, vytváření pozitivního a průhledného prostředí a vznik dalších pracovních míst je pro nás stěžejní záležitostí. Důležitá je spolupráce s vlastníky pozemků bývalých továren (brownfields) ohledně jejich dalšího využití a dokončení vybudování průmyslových zón. V nejbližších měsících použijeme všechny dostupné prostředky, abychom podpořili vybudování a provoz lékařského pracoviště specializovaného na diagnostiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu – tzv. mamo centra.

Získáme peníze ze Státního fondu rozvoje bydlení a společně s vlastními penězi je použijeme na rekonstrukci bytového fondu. Dále budeme podporovat výstavbu v lokalitách určených pro bytovou a podnikatelskou zástavbu, dokončíme infrastrukturu v integrovaných obcích. Tyto obce považujeme za plnohodnotné městské části, a proto jim budeme i nadále věnovat náležitou pozornost.

Budeme prosazovat dostavbu víceproudé kapacitní komunikace a zajistíme další rozvoj městské dopravní infrastruktury. Upravíme a vybudujeme další parkoviště, počítáme s dalšími opravami komunikací a chodníků či osvětlení. Podpoříme výstavbu parkovacích domů.

Důležitá je pro nás bezpečnost dopravy. Budeme budovat další bezpečné přechody pro chodce, pro děti otevřeme na Nivách dopravní hřiště. Zvýšení nejen dopravní bezpečnosti a také výrazné úspory přinese i rekonstrukce lamp veřejného osvětlení použitím tzv. inteligentního osvětlení v kombinaci s LED světly. 

Posílíme služby městské policie v lokalitách se zvýšenou koncentrací obyvatel (Horní Staré Město, Poříčí), zvážíme případné zřízení odloučených pracovišť městské policie. Nadále budeme využívat moderní techniku v podobě elektronických systémů a pultu centrální ochrany. Pro seniory zajistíme osvětu a poskytneme možnost osobních alarmů. Spolupráci městské a státní policie považujeme za klíčovou a nadále ji budeme prohlubovat. Zaměříme se i na prevenci kriminality formou besed a přednášek na všech stupních škol.

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí bereme jako náš odkaz budoucím generacím. Ekologizace dopravy, další budování vodovodů a kanalizace, investice do parkových zón a městské zeleně tvoří významnou část našeho programu. Rozšíříme budování podpovrchových kontejnerů na separovaný odpad.

 

„Ke všem budeme přistupovat stejně, nikoho nepreferujeme.“

 

Sociální politiku města vnímáme jako pomoc seniorům a těm, kteří se dostali do obtížné životní situace a mají zájem ji řešit. DPS budou nadále v režimu regulovaného nájemného, v rámci našeho Domova důchodců zavedeme službu péče o seniory v denním režimu. Nadále chceme spolupracovat se všemi institucemi, které v sociální oblasti působí, na odstranění či omezení sociálněpatologických jevů, které zatěžují naši společnost.

Kultura svým estetickým vlivem povznáší a vychovává lidského ducha, proto je rovněž nedílnou součástí našich podpůrných finančních plánů na obnovu kulturních zařízení – Národního domu a kina Vesmír. Nositeli kultury města jsou jeho obyvatelé, proto budeme podporovat všechny aktivity a neziskové organizace, které tomu napomáhají.

Sport patří k základním lidským aktivitám od nepaměti. Podpoříme činnost sportovních klubů, modernizaci sportovních areálů, budování dětských hřišť, cyklostezek a in-line drah. Dokončíme komunikaci okolo sportovních areálů u stadionu, podpoříme rekonstrukci sportovního areálu na Nivách a dobudujeme zázemí pro kuželkáře.

Rozvoj a modernizaci trutnovského školství vnímáme jako důležitý vklad do nové generace našich obyvatel. Zaměříme se na mimoškolní aktivity, aby naše děti trávily smysluplně čas i mimo školní dobu. Nadále budeme podporovat střední školství a detašovaná pracoviště vysokých škol v Trutnově.

Spoluprací se spolky a sdruženími, účastí na veletrzích a dalšími projekty učiníme město atraktivnějším z hlediska cestovního ruchu. Zapojíme se do všech dostupných programů a navážeme spolupráci s okolními turistickými areály. Podpoříme a otevřeme novou hasičskou zbrojnici spolku dobročinných hasičů na Zelené Louce.